Angen Help?
Three older men having a conversation around a table with mugs overlayed with blue

Ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

i mewn Newyddion

“Er bydd cyhoeddiad heddiw yn hwb i incwm nifer o aelwydydd ar hyd a lled Cymru, rydym yn siomedig iawn bod Llywodraeth Cymru yn dal i eithrio pobl hŷn sy’n hawlio Credyd Pensiwn o’u Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf. Mae’n annerbyniol bod pobl hŷn sy’n byw ar yr incwm isaf yn dal i gael eu hamddifadu o’r cymorth hollbwysig hwn.

“Mae dros 86,000 o aelwydydd hŷn yng Nghymru yn hawlio Credyd Pensiwn ac yn byw ar incwm o ddim ond £177.10 yr wythnos i un person neu £270.30 i gwpl. Mae’r cynnydd parhaus ym mhris tanwydd yn rhoi cryn bwysau ar incwm yr aelwydydd hyn, yn ogystal â’r bron i 70,000 o aelwydydd sy’n gymwys i gael Credyd Pensiwn ond nad ydynt yn hawlio’r hyn y mae ganddynt hawl iddo eto.

“Yn ogystal â’r cynnydd mewn biliau tanwydd, mae pobl hŷn yn wynebu heriau anodd mewn sawl maes arall sy’n arwain at argyfwng go iawn o ran costau byw. Mae hyn yn cynnwys pris cynyddol bwyd sylfaenol, gweithwyr hŷn yn wynebu’r gyfradd ddiswyddo uchaf ymysg pob grŵp oedran a llawer o bobl hŷn yn gorfod talu am eu hiechyd a’u gofal cymdeithasol eu hunain oherwydd oedi a achoswyd gan y pandemig neu gwtogi eu horiau gwaith i ofalu am anwyliaid.

“Mae pobl hŷn wedi cysylltu â ni ac maen nhw’n poeni am gostau cynyddol tanwydd ac rydyn ni’n poeni y bydd llawer eisoes yn defnyddio llai o wres er mwyn lleihau costau. Bydd hyn yn eu rhoi mewn perygl o niweidio eu hiechyd, ar adeg pan fo llawer o bobl hŷn yn dal i wella ar ôl effeithiau negyddol y pandemig. Os na chaiff pobl hŷn eu cefnogi’n ddigonol i barhau i ddefnyddio’r gwres y mae dirfawr ei angen arnynt, byddwn yn gweld rhagor o bobl yn gorfod cael eu derbyn i’r ysbyty ac, yn anffodus, cynnydd yn nifer y bobl hŷn sy’n marw oherwydd y tywydd oer.

“Rhaid i Lywodraeth Cymru fynd ati ar frys i newid y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i wneud yn siŵr bod pobl hŷn sy’n hawlio Credyd Pensiwn yn gallu cael y cymorth ariannol sydd ei angen arnynt i gadw eu hunain yn ddiogel ac yn iach y gaeaf hwn. Ochr yn ochr â hyn, rhaid i Lywodraeth Cymru hefyd ddyblu ei hymdrechion i godi ymwybyddiaeth o Gredyd Pensiwn i sicrhau bod cynifer o bobl hŷn â phosibl yn hawlio’r hyn y mae ganddynt hawl gyfreithiol i’w gael.

“Rydym yn ysgrifennu eto at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i ofyn iddi ailystyried y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi eithrio pobl hŷn o’r cymorth ariannol hwn a gobeithio y bydd yn cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau na fydd unrhyw berson hŷn yng Nghymru yn gorfod dewis rhwng gwresogi neu fwyta’r gaeaf hwn.”

Heléna Herklots CBE, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Vicki Lloyd, Prif Weithredwr, Age Cymru

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges