Angen Help?

Y Comisiynydd yn croesawu’r camau sy’n cael eu cymryd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau mewn byd sy’n dod yn fwyfwy digidol

i mewn Newyddion
Y Comisiynydd yn croesawu’r camau sy’n cael eu cymryd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau mewn byd sy’n dod yn fwyfwy digidol

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi croesawu’r camau sy’n cael eu cymryd mewn ymateb i’r canllawiau ffurfiol a gyhoeddodd i awdurdodau lleol a byrddau iechyd ddiwedd y llynedd, a oedd yn tynnu sylw at yr hawliau sydd gan bobl hŷn i gael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau, ac yn nodi’r mathau o gynlluniau y mae angen eu rhoi ar waith i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael gafael ar yr hyn sydd arnynt eu hangen mewn byd sy’n gynyddol ddigidol.

Mae ei hadroddiad cryno, sy’n rhoi cipolwg ar y camau sy’n cael eu cymryd, yn tynnu sylw at bwysigrwydd adeiladu ar yr ymarfer da sydd eisoes yn digwydd i sicrhau bod gwybodaeth a gwasanaethau’n dal ar gael mewn ffyrdd nad ydynt yn ddigidol, a helpu pobl hŷn sy’n dymuno mynd ar-lein i wneud hynny.

Mae’r adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth a rannwyd gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd mewn ymateb i’r canllawiau ffurfiol a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd yn hwyr y llynedd gan ddefnyddio ei phwerau cyfreithiol, sy’n golygu bod yn rhaid iddynt roi sylw dyledus i’r canllawiau wrth gyflawni eu swyddogaethau. Mae’r wybodaeth a ddarparwyd yn cynnwys manylion am waith sydd eisoes yn cael ei wneud, yn ogystal â chynlluniau ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys y ffyrdd o ddefnyddio lleisiau a phrofiadau pobl hŷn i ddylanwadu ar y gwaith o ddatblygu a darparu gwasanaethau a chymorth.

Dywedodd Heléna Herklots CBE, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru:

“Mae tua thraean o bobl dros 75 oed yng Nghymru heb fynediad at y rhyngrwyd, nac yn ei defnyddio, ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r defnydd o dechnoleg ddigidol ar draws ein gwasanaethau cyhoeddus wedi cyflymu’n sylweddol, gan greu rhwystrau i bobl hŷn sydd wedi’u heithrio’n ddigidol.

“Dyna pam fy mod wedi defnyddio fy mhwerau cyfreithiol i gyhoeddi canllawiau ffurfiol i wneud yn siŵr bod pobl hŷn yn gallu cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau mewn ffyrdd ar wahân i ffyrdd digidol, a bod rhagor o gymorth ar gael i helpu pobl hŷn i fynd ar-lein.

“Mae’r ymatebion gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd, sydd wedi’u crynhoi yn yr adroddiad rydw i wedi’i gyhoeddi heddiw, yn dangos bod amrywiaeth o waith a phrosiectau’n mynd rhagddynt ar hyd a lled Cymru er mwyn darparu gwybodaeth a gwasanaethau mewn ffyrdd nad ydyn nhw’n rhai digidol, a mynd i’r afael ag allgau digidol ymysg pobl hŷn.

“Serch hynny, mae’n hollbwysig ein bod yn parhau i adeiladu ar yr hyn sydd eisoes ar waith i wneud yn siŵr bod pobl hŷn yn gallu cael gafael ar gymorth a chefnogaeth mewn ffordd sy’n addas iddyn nhw.

“Rydw i wedi darparu adborth unigol drwy ysgrifennu at bob awdurdod lleol a bwrdd iechyd i gefnogi gwelliannau pellach, a byddaf yn parhau i rannu a hyrwyddo ymarfer da sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.

“Byddaf hefyd yn gwneud gwaith ymgysylltu pellach â phobl hŷn ar hyd a lled Cymru. Bydd hyn yn fy helpu i fonitro effaith y mathau o fentrau sy’n cael eu crybwyll yn yr ymatebion, a gwneud yn siŵr bod profiadau pobl hŷn ‘ar lawr gwlad’ yn adlewyrchu’r polisïau sydd ar waith.”

Yn ogystal â monitro’r camau sy’n cael eu cymryd mewn ymateb i’w canllawiau, mae’r Comisiynydd hefyd yn parhau i estyn allan at bobl hŷn ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r hawliau sydd ganddynt i gael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau mewn ffordd sy’n addas iddyn nhw.

Ychwanegodd y Comisiynydd:

“Ochr yn ochr â’m canllawiau y llynedd, cyhoeddais hefyd daflen wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer pobl hŷn, i’w helpu i ddeall yr hawliau sydd ganddynt i gael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau, a beth y gallant ei wneud os ydynt yn ei chael yn anodd cael yr hyn sydd arnynt eu hangen.

“Mae dros 10,000 o gopïau wedi cael eu dosbarthu hyd yma, a byddaf yn parhau i godi ymwybyddiaeth o hawliau pobl hŷn fel rhan o’m hymgysylltiad parhaus â phobl hŷn ledled Cymru.”

DIWEDD

Darllenwch yr adroddiad crynodeb

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges