Angen Help?

Hawliau Pobl Hŷn sy’n Byw mewn Cartrefi Gofal

A group of older people clapping and cheering

Ym mis Ebrill 2021, sefydlodd y Comisiynydd Grŵp Hawliau Pobl Hŷn sy’n Byw mewn Cartrefi Gofal. Mae’r Grŵp yn dwyn ynghyd sefydliadau o bob cwr o’r DU sy’n gweithio gyda’i gilydd i gryfhau hawliau pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal, a sicrhau eu bod nhw a’u teuluoedd yn gwybod, yn deall, ac yn gallu defnyddio eu hawliau.

Mae’r grŵp yn gweithio gyda’i gilydd ar draws y meysydd allweddol canlynol:

 • Codi ymwybyddiaeth o hawliau pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal
 • Cynhyrchu gwybodaeth am Hawliau Dynol a hawliau cyfreithiol
 • Hyrwyddo urddas, parch a chynnal hawliau
 • Gweithio gyda rheoleiddwyr y gwasanaeth a’r gweithlu i wreiddio Hawliau Dynol mewn fframweithiau arolygu ac o fewn ymarfer gofal cymdeithasol
 • Gwella sicrwydd deiliadaeth preswylwyr
 • Cynyddu mynediad preswylwyr cartrefi gofal at eiriolaeth annibynnol, yn enwedig i’r preswylwyr hynny heb deulu na ffrindiau
 • Datblygu dull strategol o ddefnyddio data cwynion i wella ymarfer
 • Dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth.
Older woman laughing with a younger woman

Mae’r Grŵp hefyd wedi cefnogi cynhyrchu’r canllaw Byw mewn Cartref Gofal yng Nghymru: Canllaw i’ch Hawliau.

Datblygwyd y canllaw i helpu pobl hŷn a’u teuluoedd i ddeall yn well yr hawliau sydd ganddynt, yr hyn y gallant ei wneud os ydynt yn pryderu nad yw eu hawliau’n cael eu cynnal, a manylion sefydliadau a all ddarparu cymorth a chefnogaeth.

Gallwch Ddarllen y Canllaw Yma

Mae Grŵp Hawliau Pobl Hŷn sy’n Byw mewn Cartrefi Gofal yn cynnwys yr aelodau canlynol:

 • Age Cymru
 • Age UK
 • Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru
 • Fforwm Gofal Cymru
 • Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Comisiynydd Pobl Hŷn Gogledd Iwerddon
 • Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
 • Y Fforwm Gofal Cenedlaethol
 • Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
 • Cymdeithas Perthnasau a Phreswylwyr
 • Scottish Care
 • Gofal Cymdeithasol Cymru
 • John Williams, Athro Emeritws yn y Gyfraith, Prifysgol Aberystwyth a Chadeirydd Age Cymru.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges