Angen Help?

Grŵp Gweithredu ar Atal Cam-drin

Sefydlodd y Comisiynydd y Grŵp Gweithredu ar Atal Cam-drin ym mis Ebrill 2020. Mae’r Grŵp yn dwyn ynghyd dros 30 o sefydliadau sy’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i’w cadw’n ddiogel ac i’w hamddiffyn rhag camdriniaeth a throsedd.

Mae’r grŵp wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd ar draws y meysydd allweddol canlynol:

  • Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd
  • Gwella cefnogaeth a gwasanaethau
  • Cynnal ymchwil a gwella data
  • Casglu lleisiau a phrofiadau pobl hŷn
  • Cefnogi staff drwy hyfforddiant a chefnogaeth
  • Dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth

Mae’r Grŵp Gweithredu hefyd wedi cefnogi ymchwil y Comisiynydd sy’n ymwneud â phrofiadau pobl hŷn o gamdriniaeth:

• Cymru Egnïol
• ADSS Cymru
• Age Cymru
• BASW
• BAWSO
• Mae’r Ddau Riant yn Cyfrif
• Arolygiaeth Gofal Cymru
• Yr Eglwys yng Nghymru
• Cynghrair Pobl Hŷn Cymru
• DEWIS Choice
• Heddlu Dyfed Powys
• EROSH
• Get Safe On-line
• Heddlu Gwent
• Hourglass Cymru
• Llamau
• Cartrefi Cymoedd Merthyr
• Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru
• Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol
• Gwarchod y Gymdogaeth
• Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru
• Heddlu Gogledd Cymru
• Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
• Iechyd Cyhoeddus Cymru
• Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru
• Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir
• Heddlu De Cymru
• Prosiect Dyn (Cymru Ddiogelach)
• Safonau Masnach (cynrychiolydd Cymru)
• Uned Atal Trais Cymru
• CGGC
• Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
• Llywodraeth Cymru
• VAWDASV Llywodraeth Cymru
• Senedd Pobl Hŷn Cymru
• Cymorth i Fenywod Cymru (Llinell Gymorth Byw Heb Ofn)
• Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru
• CLlLC

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges