Angen Help?

Grŵp Gweithredu ar Atal Cam-drin

Sefydlodd y Comisiynydd y Grŵp Gweithredu ar Atal Cam-drin ym mis Ebrill 2020. Mae’r Grŵp yn dwyn ynghyd dros 30 o sefydliadau sy’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i’w cadw’n ddiogel ac i’w hamddiffyn rhag camdriniaeth a throsedd.

Mae’r grŵp wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd ar draws y meysydd allweddol canlynol:

  • Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd
  • Gwella cefnogaeth a gwasanaethau
  • Cynnal ymchwil a gwella data
  • Casglu lleisiau a phrofiadau pobl hŷn
  • Cefnogi staff drwy hyfforddiant a chefnogaeth
  • Dylanwadu ar bolisi a deddfwriaeth

Mae’r Grŵp Gweithredu hefyd wedi cefnogi ymchwil y Comisiynydd sy’n ymwneud â phrofiadau pobl hŷn o gamdriniaeth:

ADSS Cymru
Age Cymru
BASW
Both Parents Matter Cymru
Arolygiaeth Gofal Cymru
Yr Eglwys yng Nghymru
DEWIS Choice
Heddlu Dyfed Powys
EROSH
Get Safe On-line
Heddlu Gwent
Hourglass Cymru
Llamau
Merthyr Valleys Homes
Y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol
Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol
Gwarchod y Gymdogaeth
Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru
Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir
Heddlu De Cymru
Safonau Masnach Cenedlaethol (cynrychiolydd Cymru)
Uned Atal Trais
WCVA
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
Llywodraeth Cymru
Llywodraeth Cymru VAWDASV
Cymorth i Ferched Cymru (Llinell Gymorth Byw Heb Ofn)
Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru

Grŵp Llywio

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi ffurfio Grŵp Llywio, sy’n cynnwys pobl hŷn, i sicrhau bod ymagwedd strategol yn sail i waith y Grŵp Gweithredu i fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â cham-drin, diogelu ac amddiffyn.

Cymru Bywiog
ADSS Cymru
Age Cymru
BASW
BAWSO
Cynghrair Pobl Hŷn Cymru
DEWIS Choice
Get Safe On-line
Hourglass Cymru
Y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol
Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol
Rhwydwaith Diogelu GIG Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru
Heddlu De Cymru
Uned Atal Trais Cymru
WCVA
Pwyllgor Gwaith Senedd Pobl Hŷn Cymru
Cymorth i Ferched Cymru (Llinell Gymorth Byw Heb Ofn)
CLlLC

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges