Angen Help?

Eich Hawliau

Gwybod Eich Hawliau: Canllaw Syml

Mae’r canllawiau yn amlinellu’r hawliau sydd gan bobl hŷn mewn amrediad o feysydd allweddol, fel cyflogaeth, gofal iechyd a thai.

Rhagor o wybodaeth

Byw Mewn Cartref Gofal Yng Nghymru: Gwybod Eich Hawliau

Mae Comisiynydd wedi lansio canllaw newydd i bobl hŷn, sy’n darparu gwybodaeth hollbwysig am eu hawliau pan fyddant yn symud i fyw mewn cartref gofal.

Rhagor o wybodaeth

Cael yr wybodaeth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch mewn byd digidol: Gwybod eich hawliau

Oeddech chi’n gwybod bod hawl gennych i gael yr wybodaeth a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch mewn ffordd sy'n addas i chi?

Rhagor o wybodaeth
Image of older woman

Gweithredu yn Erbyn Oedraniaeth

Mae’n hanfodol ein bod yn herio oedraniaeth ar bob cyfle, ond mae nifer o bobl hŷn wedi dweud wrthym eu bod yn ei chael hi’n anodd adnabod oedraniaeth, a dydyn nhw ddim yn siŵr sut i fynd ati i herio oedraniaeth pan fyddant yn dod ar ei draws. Mae ein canllaw yn rhoi gwybodaeth am sut mae cymryd camau yn erbyn oedraniaeth.

Rhagor o wybodaeth

Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn un o gyfreithiau Cymru sy’n nodi’r ffyrdd y mae’n rhaid i awdurdodau lleol ddarparu gwybodaeth, gofal a chymorth i bobl hŷn.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau Hwylus ar Atwrneiaeth Arhosol

Nod yr arweiniad yw helpu pobl ledled Cymru a Lloegr i ddeall pwysigrwydd cael Atwrniaeth Arhosol i reoli eu harian, eu hiechyd a’u lles.

Rhagor o wybodaeth

Galluedd Meddyliol: Arweiniad Syml

Pwrpas y ddogfen hon yw eich helpu i ddeall yn well beth mae’r term ‘Galluedd Meddyliol’ yn ei olygu.

Rhagor o wybodaeth

Amddiffyn pobl hŷn yng Nghymru: canllaw i’r gyfraith

Mae’r ganllaw hon yn ceisio helpu ymarferwyr i fod yn fwy ymwybodol o’r gyfraith sydd ar gael i’w cefnogi yn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Rhagor o wybodaeth

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges