Angen Help?

Datganiad Hygyrchedd

Datganiad Hygyrchedd i comisiynyddph.cymru

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn gymwys i https://comisiynyddph.cymru/

Mae’r wefan hon yn cael ei chynnal gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae ar y Comisiynydd eisiau i gynifer o bobl ag sy’n bosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech allu:

 • chwyddo hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall, a chynnig llawer o ddogfennau mewn fformat hygyrch.

Mae gan AbilityNet gyngor ynglŷn â sut i wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Nid yw rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch. Er enghraifft:

 • mae rhai labeli ffurflenni ar goll
 • mae gan rai elfennau gyferbyniad lliw gwael
 • efallai fod rhai lefelau penawdau wedi’u gadael allan
 • nid oes gan rai delweddau ddisgrifiadau delweddau
 • mae llawer o ddogfennau mewn fformat PDF, neu fformat arall ar wahân i html, ac mae’n bosibl nad ydynt yn hygyrch

Adborth a gwybodaeth cysylltu

Cysylltwch â ni os oes arnoch angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, megis PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dod yn ôl atoch cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Yn eich neges, dylech gynnwys:

 • cyfeiriad gwe (URL) y cynnwys
 • eich enw a manylion cysylltu
 • y fformat y mae arnoch ei angen – er enghraifft, testun plaen, braille, BSL, print bras neu CD sain

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd â’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Cysylltwch â ni os byddwch yn canfod unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd.

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn fodlon â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogaeth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) fersiwn 2.1.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys isod yn hygyrch am y rhesymau a ganlyn.

 1. Mae rhai labeli ffurflenni ar goll. Mae hyn yn golygu ei bod yn bosibl nad yw swyddogaeth neu bwrpas rheoli ffurflen yn cael ei gyflwyno i ddefnyddwyr rhaglen darllen sgrin. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.4.6 (Penawdau a Labeli) WCAG 2.1
 2. Mae gan rai elfennau gyferbyniad lliw gwael. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.4.1 (Defnyddio Lliw) WCAG 2.1.
 3. Efallai fod rhai lefelau penawdau wedi’u gadael allan. Gallai hyn achosi anawsterau wrth lywio â bysellfwrdd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.4.6 (Penawdau a Labeli) WCAG 2.1.
 4. Nid oes gan ddelweddau ar rai tudalennau ddisgrifiadau delweddau addas bob amser. Mae’n bosibl na fydd defnyddwyr technolegau cynorthwyol yn gallu cael mynediad at wybodaeth sy’n cael ei chyfleu mewn delweddau. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.1.1 (Cynnwys nad yw’n destun) WCAG 2.1.
 5. Mae rhai dogfennau mewn fformat PDF neu fformat ar wahân i html ac efallai na fyddant yn hygyrch. Rhaid i ddogfennau mewn fformat ar wahân i HTML a gyhoeddwyd ar 23 Medi 2018 neu ar ôl hynny gael fformat hygyrch.

Dogfennau PDF a dogfennau ar wahân i HTML

Mae rhai dogfennau heb fod yn hygyrch mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys testun amgen ar goll a strwythur dogfen ar goll.

Rydym yn gweithio i wneud pob dogfen PDF a dogfen ar wahân i HTML a gyhoeddwyd ar ôl 23 Medi 2018 yn hygyrch ac yn anelu at gwblhau’r gwaith hwn erbyn 31 Mawrth 2024.

Baich anghymesur

Credwn y byddai cywiro’r problemau hygyrchedd sy’n gysylltiedig ag ambell ddarn o’r cynnwys yn anghymesur gan nad yw mwyach yn adlewyrchu’r polisïau a’r ddeddfwriaeth bresennol yn llawn a chan ei fod at ddibenion cyfeiriol yn bennaf.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn gofyn i ni gywiro dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol er mwyn darparu ein gwasanaethau.

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn gweithio i wneud pob dogfen PDF a dogfen ar wahân i HTML a gyhoeddwyd ar ôl 23 Medi 2018 yn hygyrch ac yn anelu at gwblhau’r gwaith hwn erbyn 31 Mawrth 2024.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 27 Ionawr 2023. Caiff ei adolygu’n flynyddol.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 26 Ionawr 2023. Gwnaethpwyd y gwaith profi hwn yn fewnol, gan ddefnyddio Offeryn Gwerthuso Hygyrchedd Gwe WAVE Webaim.

Cafodd y tudalennau a ddewiswyd i’w profi eu dewis i adlewyrchu gwahanol fathau o dudalennau a thudalennau â gwahanol swyddogaethau a ddefnyddir ar draws y safle.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges