Angen Help?

Cysylltiadau Defnyddiol

Manylion cysylltu sefydliadau eraill sy’n gallu rhoi gwybodaeth a chymorth i chi

Wooden signpost on mountain at sunset

Cysylltiadau Defnyddiol

Isod fe welwch fanylion cyswllt sefydliadau a all roi gwybodaeth a chymorth i chi, gan gynnwys awdurdodau lleol a mudiadau’r trydydd sector.

GIG 111 Cymru

Mae’r gwasanaeth 111 ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos, a gallwch ei ddefnyddio i gael gwybodaeth a chyngor am iechyd ac i gael gafael ar ofal sylfaenol brys.

Ffoniwch 111 neu ewch i https://111.wales.nhs.uk/

Age Cymru

Mae Age Cymru yn darparu gwybodaeth a chymorth i bobl hŷn drwy ei linell gyngor gyfrinachol ddi-dâl ac mae’n cynnig ystod eang o adnoddau a gwasanaethau i bobl hŷn ledled Cymru.

0300 303 44 98

https://www.ageuk.org.uk/cymru/

https://benefitscheck.ageuk.org.uk/Home/Start/

Llinell Gyngor Age UK

Mae llinellau ar agor 8am-7pm, 365 diwrnod y flwyddyn

0800 678 1602

The Silver Line

Llinell gymorth gyfrinachol am ddim sy’n darparu gwybodaeth, cyfeillgarwch a chyngor i bobl hŷn, ar agor 24 awr y dydd, bob dydd o’r flwyddyn.

0800 4 70 80 90

https://www.thesilverline.org.uk

Y Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Mae Byw Heb Ofn yn darparu cymorth a chefnogaeth 24 awr i bobl sy’n cael eu cam-drin, a’r rheini sy’n poeni am eraill.

0808 80 10 800

https://llyw.cymru/byw-heb-ofn

Llais Cymru

Gorff statudol annibynnol i roi llawer mwy o lais i bobl Cymru wrth gynllunio a darparu eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol – yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

02920 235 558

https://www.llaiswales.org/

Awdurdodau Lleol

Abertawe

01792 636000
01792 636854 (Tîm Diogelu)

https://www.swansea.gov.uk/

Blaenau Gwent

01495 311556
0800 3284432 (Tîm Diogelu)

https://www.blaenau-gwent.gov.uk/

Bro Morgannwg

01446 700111

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/

Caerdydd

029 2087 2087
029 2078 8570 (Tîm Diogelu)

https://www.cardiff.gov.uk/

Caerphilly

01443 815588
0800 3284432 (Tîm Diogelu)

https://www.caerphilly.gov.uk/

Castell-nedd Port Talbot

01639 686868
01639 686802 (Tîm Diogelu)

https://www.npt.gov.uk/

Casnewydd

01446 700111

http://www.newport.gov.uk/

Ceredigion

01545 570881
01545 574000 (Tîm Diogelu)

https://www.ceredigion.gov.uk/

Conwy

01492 574000
0300 456 1111 (Tîm Diogelu)

https://www.conwy.gov.uk/

Denbighshire

01824 706000
0300 456 1000 (Tîm Diogelu)

https://www.denbighshire.gov.uk/

Gwynedd

01766 771000
01766 772577 (Tîm Diogelu)

https://www.gwynedd.llyw.cymru/

Merthyr Tudful

01685 725000

https://www.merthyr.gov.uk/

Pen-y-bont ar Ogwr

01656 643643
01443 743 665 (Tîm Diogelu)

https://www.bridgend.gov.uk/

Powys

01597 826000
01597 827666 (Tîm Diogelu)

https://www.powys.gov.uk/

Rhondda Cynon Taf

01443 425005
01443 425003 (Tîm Diogelu)

https://www.rctcbc.gov.uk/

Sir Benfro

01437 764551

https://www.pembrokeshire.gov.uk/

Sir y Fflint

01352 752121
03000 858858 (Tîm Diogelu)

https://www.flintshire.gov.uk/

Sir Fynwy

01633 644644
0800 328 4432 (Tîm Diogelu)

https://www.monmouthshire.gov.uk/

Sir Gâr

01267 234567
01267 228944 (Tîm Diogelu)

https://www.carmarthenshire.gov.wales/

Torfaen

01495 762200

https://www.torfaen.gov.uk/

Wrecsam

01978 292000
01978 292066 (Tîm Diogelu)

https://www.wrexham.gov.uk/

Ynys Môn

01248 750057
01248 353551 (Tîm Diogelu)

https://www.anglesey.gov.uk/

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges