Angen Help?

Llyfryn Gwybodaeth ‘Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel’

Front covers of the Commissioner's Get Help Stay Safe Leaflets in English and Welsh

Cofiwch: Dydych Chi Ddim Ar Eich Pen Eich Hun

Os ydych chi’n darllen y llyfryn hwn, rydyn ni’n gwybod y gallech chi fod yn ofnus neu wedi anafu. Efallai eich bod yn teimlo’n ynysig ac ar eich pen eich hun. Efallai eich bod yn poeni am rywun sy’n bwysig i chi.

Efallai eich bod gwir angen cymorth a chefnogaeth, ond ddim yn siŵr ble i droi.

Ond cofiwch: Nid chi yw’r unig un. Mae cymorth a chefnogaeth ar gael.

Gwyddom y gall ceisio cymorth fod yn anodd iawn, ond mae’n bwysig eich bod yn cael cymorth os oes ei angen arnoch. Peidiwch â dioddef yn dawel. Os ydych yn cael eich cam-drin, neu’n meddwl y gallech fod mewn perygl, neu os ydych yn pryderu am rywun arall, cysylltwch ag un o’r sefydliadau isod, a fydd yn gallu rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth i chi.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Mae Byw Heb Ofn yn rhoi cymorth a chefnogaeth i bobl sy’n cael eu cam-drin, a’r rhai sy’n poeni am eraill. Gallwch gysylltu â Byw Heb Ofn 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

0808 8010 800

Ewch i’r wefan Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Hourglass Cymru

Mae Llinell Gymorth Hourglass Cymru yn cynnig cymorth yn benodol i bobl hŷn a gall ddarparu gwybodaeth, cymorth a chefnogaeth, p’un ai a ydych yn cael eich cam-drin neu’n pryderu am rywun arall.

0808 808 8141

Ewch i’r wefan Hourglass Cymru

Os ydych chi’n credu eich bod chi neu rywun arall mewn perygl sylweddol o niwed difrifol sydd ar fin digwydd, cysylltwch â’r heddlu yn syth drwy ddeialu 999.

NESAF: Adnabod Cam-drin > Fersiynau Hygyrch
Older woman looking upset and staring into the distance

“Wrth edrych yn ôl, roedd cam-drin bob amser wedi bod yn rhan o fy mherthynas gyda fy ngŵr – doeddwn i ddim wedi sylweddoli hyn.

Efallai nad oeddwn i eisiau ei gyfaddef. Ond pan aeth pethau’n waeth, roeddwn i’n gwybod ei bod hi’n bryd cael help.

Eitemau wedi’u llwytho i lawr

Llyfryn Gwybodaeth ‘Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel’

Maint y ffeil
9.86MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges