Angen Help?

Blaenoriaethau’r Comisiynydd

Diogelu a Hyrwyddo Hawliau Pobl Hŷn

Rhagor o wybodaeth am waith y Comisiynydd i sicrhau bod ein hawliau’n cael eu cynnal wrth i ni heneiddio

Rhagor o wybodaeth

Rhoi Diwedd ar Oedraniaeth a Gwahaniaethu ar Sail Oedran

Oedraniaeth yw rhagfarn neu wahaniaethu ar sail oedran unigolyn, ac mae’n dal yn gyffredin iawn mewn cymdeithas.

Gweld Mwy

Atal Cam-drin Pobl Hŷn

Mae miloedd o bobl hŷn yng Nghymru yn profi camdriniaeth – gweithred sy’n digwydd unwaith neu drosodd a throsodd, neu ddiffyg gweithredu priodol, sy’n achosi niwed neu ofid.

Gweld Mwy

Galluogi Pawb i Heneiddio’n Dda

Heneiddio’n dda – ‘ychwanegu bywyd at flynyddoedd, nid blynyddoedd at fywyd yn unig’

Gweld Mwy

Archwilio Mwy

Cynyddu’r nifer sy’n hawlio Credyd Pensiwn yng Nghymru

Mae Credyd Pensiwn yn cynnig gobaith i rai o bobl hŷn tlotaf a mwyaf agored i niwed Cymru, ac wrth i ni wynebu’r argyfwng costau byw mae’n bwysicach nag erioed bod pobl yn cael yr hyn y mae ganddynt hawl iddo.

Darganfod mwy

Cyngor a Chymorth

Cysylltwch â thîm Cyngor a Chymorth y Comisiynydd

Cysylltwch

Hawliwch Eich Hawliau

Mae’r Comisiynydd wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau i rymuso pobl hŷn.

Dysgwch ragor

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges