Angen Help?

Tîm y Comisiynydd

Hanging lights in a dark room

Yma gallwch gael rhagor o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau tîm y Comisiynydd a’r ffyrdd y maent yn cefnogi ei gwaith. 

Uwch Dîm Rheoli

Kelly Davies

Prif Swyddog Gweithredu / Dirprwy Gomisiynydd

Mae Kelly yn arwain holl weithrediadau mewnol swyddfa’r Comisiynydd, ac yn atebol amdanynt. Ei rôl yw sicrhau bod trefniadau cynllunio, adrodd a monitro effeithiol ar waith i helpu’r sefydliad i weithredu’n ddidrafferth ac i reoli ei berfformiad yn erbyn safonau, cyllidebau ac amcanion strategol allweddol. Mae Kelly hefyd yn gyfrifol am ganfod risgiau a’u rheoli ac am sicrhau bod systemau, prosesau, rheolaethau a gwybodaeth ar waith i gydymffurfio â dyletswyddau statudol y Comisiynydd. Fel Prif Swyddog Gweithredu, mae Kelly wedi’i dynodi’n ffurfiol yn Ddirprwy Gomisiynydd, ac mae wedi cael ei phenodi i gyflawni rôl y Comisiynydd os bydd y Comisiynydd yn ei chyfarwyddo i wneud hynny neu os na all gyflawni ei dyletswyddau statudol.

Rachel Bowen

Cyfarwyddwr Polisi

Mae Rachel yn gyfrifol am ansawdd ac effaith allbynnau, dadansoddiadau, a thystiolaeth ymchwil a pholisi.  Mae Rachel yn arwain ar feysydd penodol o waith y Comisiynydd, gan sicrhau perthynas waith ragorol â phobl hŷn a rhanddeiliaid eraill.  Mae Rachel yn sicrhau bod barn a lleisiau pobl hŷn yn sail i ymchwil a gwaith polisi’r Comisiynydd drwy ymgysylltu â’r boblogaeth hŷn yn ei hamrywiaeth.

Katie Holliday

Pennaeth Cyllid ac Adnoddau

Mae Katie sy’n gyfrifol am sicrhau bod systemau, prosesau, rheolaethau a gwybodaeth effeithiol ar waith i alluogi’r Comisiynydd i gydymffurfio’n llwyr â’i dyletswyddau statudol mewn perthynas â systemau a rheolaethau ariannol, diogelu data ac iechyd a diogelwch. Mae Katie yn gyfrifol am weithrediad yr holl systemau cyfrifyddu ac adrodd ariannol o ddydd i ddydd, ac am gaffael (yn cynnwys tendrau a chontractau) a sicrhau bod yr holl ddeilliannau allweddol yn cael eu cyflawni yn unol â’r contractau y cytunwyd arnynt. Mae Katie hefyd yn gyfrifol am baratoi cyfrifon blynyddol ac am gyflwyno ffurflenni ariannol statudol.

Tîm y Comisiynydd

Arweinydd Heneiddio’n Dda

Mae David yn gweithio gydag unigolion, sefydliadau a chymunedau ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol i gefnogi, hysbysu a grymuso pobl leol i ddatblygu ffyrdd arloesol ac ymarferol o alluogi pobl hŷn i heneiddio’n dda. Mae’n arwain y gwaith o ddatblygu, gweithredu a gwerthuso digwyddiadau lleol a rhanbarthol sy’n cefnogi ac yn grymuso pobl i ddweud eu dweud am yr hyn y byddent yn hoffi ei newid yn eu cymuned a nodi’r camau y gallent hwy (ac eraill) eu cymryd i helpu pobl hŷn i heneiddio’n dda mewn cymunedau ledled Cymru, ynghyd â chynhyrchu a hyrwyddo amrywiaeth o offer, adnoddau a chanllawiau ymarferol i gefnogi newid o fewn cymunedau ledled Cymru.

Mae David hefyd yn arwain blaenoriaeth y Comisiynydd o alluogi pob person hŷn i heneiddio’n dda.

 

Swyddog Cyfathrebu

Mae Rhys yn hyrwyddo gwaith y Comisiynydd yng Nghymru drwy gyfryngau cymdeithasol, ymgyrchoedd a gweithgareddau digidol a marchnata i godi ymwybyddiaeth o rôl y Comisiynydd ymysg pobl hŷn a rhanddeiliaid allweddol. Mae Rhys hefyd yn ysgrifennu datganiadau i’r wasg, mae’n cynnal presenoldeb y Comisiynydd ar gyfryngau Cymdeithasol, ac mae’n sicrhau bod gwefan y Comisiynydd yn cael ei diweddaru.

 

Swyddog Gwasanaethau Corfforaethol

Mae Hayley yn cefnogi’r Prif Swyddog Gweithredu a’r Pennaeth Cyllid ac Adnoddau i sicrhau rheolaeth swyddfa effeithiol ar draws y sefydliad drwy gefnogi’r swyddogaethau Adnoddau Dynol, TG, iechyd a diogelwch a diogelu data.

 

Dadansoddwr Data ac Ymchwil 

Mae Lauren yn sicrhau bod modd i’r Comisiynydd gael gafael ar ffynonellau data priodol a’u defnyddio fel gwybodaeth, data a thystiolaeth o safon fel sail ar gyfer ei rhaglen gwaith. Mae’n dadansoddi ffynonellau data, arwain ar y gofynion data a thystiolaeth ar gyfer yr adroddiad blynyddol ‘cyflwr y genedl’, datblygu dangosyddion a mesurau i asesu cynnydd yn erbyn blaenoriaethau’r rhaglen waith a pharatoi deunyddiau briffio am ddata a gwaith ymchwil manwl ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd.

 

Pennaeth Cyngor a Chymorth

Mae Nic yn arwain gwasanaeth Cyngor a Chymorth y Comisiynydd, gan sicrhau bod y gwasanaeth yn effeithiol ac yn effeithlon, gan roi cyngor a chymorth o safon i bobl hŷn ledled Cymru. Mae Nic yn sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei hyrwyddo’n eang ac yn hygyrch i bob person hŷn, ac mae’n rhannu’r dystiolaeth a chipolwg ar y gwasanaeth er mwyn sicrhau newid cadarnhaol i bobl hŷn.

 

Pennaeth Cyfathrebu

Mae Richard yn hyrwyddo gwaith y Comisiynydd ac yn sicrhau dulliau cyfathrebu ac ymgysylltu effeithiol â phobl hŷn a rhanddeiliaid drwy sylw yn y cyfryngau, ymgyrchoedd, cyfryngau cymdeithasol a gweithgareddau marchnata. Ef sy’n gyfrifol am reoli gweithgareddau cyfathrebu ar draws sefydliad, drwy weithredu, monitro a gwerthuso strategaeth gyfathrebu a chynllun cyfathrebu blynyddol y Comisiynydd.

 

Arweinydd Iechyd a Gofal

Mae Valerie yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill i wella ansawdd a mynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hŷn yng Nghymru. Mae hi hefyd yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus i wella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o’r materion pwysicaf i bobl hŷn er mwyn gwneud cynnydd cyflymach tuag at ddarparu gwasanaeth cydgysylltiedig, sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau, ac sy’n cyflwyno newid effeithiol i bobl hŷn ac yn rhoi pobl hŷn yn ganolog iddo.

 

Arweinydd Polisi ac Ymarfer

Mae Sion yn arwain ar agweddau ar waith sy’n ymwneud â meysydd polisi sy’n gysylltiedig â’r wyth maes sy’n ystyriol o oedran, yn ogystal â rhannu arfer da i wella profiadau i bobl hŷn, a datblygu a chynnal perthynas waith ragorol gyda phobl hŷn a rhanddeiliaid allweddol.

Mae Sion yn arwain ar sefydlu a rheoli ‘Cymuned Ymarfer’ dynamig drwy annog a galluogi aelodau i ddysgu wrth ei gilydd, rhannu arfer da a chyfrannu at y mudiad oed-gyfeillgar sy’n datblygu yng Nghymru.

 

Arweinydd Hawliau a Chydraddoldeb

Mae Anna’n chwarae rhan flaenllaw yn y sefydliad ym maes diogelu, datblygu a hyrwyddo hawliau a chydraddoldeb pobl hŷn. Mae hi’n gweithio gyda chyrff cyhoeddus i wella eu dealltwriaeth o oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran, sut i drechu hynny, a sut i sicrhau bod polisïau ar arferion yn rhydd o oedraniaeth a gwahaniaethu ar sail oedran.

Mae hi hefyd yn craffu ar bolisi a deddfwriaeth sy’n bodoli eisoes ac yn yr arfaeth ym maes hawliau a chydraddoldeb, gan asesu’r goblygiadau i bobl hŷn a manteisio ar gyfleoedd i ddylanwadu gyda rhanddeiliaid allweddol.

 

Arweinydd Diogelu

Mae Andrea yn arwain yn weithredol ar flaenoriaeth y Comisiynydd, sef atal cam-drin pobl hŷn yng Nghymru. Mae’n gweithio gyda sefydliadau allweddol (gan gynnwys Grŵp Gweithredu’r Comisiynydd) i sicrhau bod pobl hŷn yn gallu cael y cymorth sydd ei angen arnynt os ydyn nhw’n cael eu cam-drin neu mewn perygl o gael eu cam-drin. Mae Andrea yn gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus i wella dealltwriaeth o natur y gamdriniaeth a wynebir gan bobl hŷn a sicrhau bod gwelliannau’n cael eu gwneud o ran cefnogi pobl hŷn ar draws polisïau, arferion, deddfwriaeth ac adnoddau.

Uwch Weithiwr Achos

Mae Rhiannon yn darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth i bobl hŷn a’u teuluoedd ar amrywiaeth o faterion fel amddiffyn oedolion, cyllid, iechyd, gofal a thai er mwyn herio arferion gwael ac i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a’u deall gan ddarparwyr gwasanaethau a’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau.

 

Uwch Swyddog Cyngor a Chymorth

Mae Rhian yn darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth i bobl hŷn a’u teuluoedd ar amrywiaeth o faterion fel amddiffyn oedolion, cyllid, iechyd, gofal a thai er mwyn herio arferion gwael ac i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a’u deall gan ddarparwyr gwasanaethau a’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau.

 

Uwch Gynorthwyydd Gweithredol

Mae Ruth yn gweithredu fel cynorthwyydd personol i’r Comisiynydd, gan ddarparu’r lefel uchaf o gymorth gweinyddol ac ysgrifenyddol proffesiynol, effeithlon. Mae Ruth yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer rhanddeiliaid allanol, a bydd yn delio’n hyderus ag amrywiaeth eang o faterion, a hynny mewn modd proffesiynol.

Hefyd, mae Ruth yn cyflawni rôl ysgrifenyddiaeth i’r Tîm Rheoli Uwch a’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg.

Gweinyddwr Cymorth i’r Tîm

Mae Cara yn darparu cymorth gweinyddol cyffredinol i gydweithwyr ar draws y sefydliad. Hefyd, mae Cara yn trefnu ac yn cefnogi cyfarfodydd a digwyddiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein, gan gynnwys digwyddiadau ymgysylltu gyda phobl hŷn ar hyd a lled Cymru.

 

Cynorthwyydd Cymorth Rhaglen Waith

Mae Kay yn cefnogi’r gwaith o gyflawni rhaglen waith y Comisiynydd drwy ddarparu amrywiaeth o gymorth gweinyddol i brif flaenoriaethau’r Comisiynydd. Mae ei rôl yn cynnwys llunio adroddiadau cynnydd a diweddariadau ar gyfer cydweithwyr, paratoi deunyddiau a darparu cymorth mewn cyfarfodydd mewn digwyddiadau.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges