Angen Help?

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cefnogi’r Comisiynydd fel Swyddog Cyfrifyddu wrth fonitro ac adolygu llywodraethu corfforaethol, cyllid, rheoli risg a systemau rheoli mewnol.

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pedwar aelod annibynnol. Mae’r pwyllgor hwn yn cyfarfod yn chwarterol a chaiff cofnodion y cyfarfodydd eu cyhoeddi ar ein gwefan.

Mae’r Pwyllgor yn darparu adroddiad blynyddol i’r Comisiynydd sy’n rhoi crynodeb o waith y Pwyllgor.

Rôl y Pwyllgor

Prif bwrpas y Pwyllgor yw cefnogi’r Comisiynydd, drwy adolygu pa mor gynhwysfawr yw’r systemau sicrwydd a roddwyd ar waith i ddiwallu anghenion ei Swyddog Cyfrifyddu ac adolygu dibynadwyedd ac uniondeb y systemau hyn.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Rhoi barn ar i ba raddau y caiff y Comisiynydd ei chefnogi i wneud penderfyniadau ac o ran cyflawni ei rhwymedigaethau fel Swyddog Cyfrifyddu (yn enwedig yng nghyswllt trefniadau Llywodraethu ac Adroddiadau Ariannol);
  • Rhoi cyngor ac arweiniad i’r Comisiynydd ar y gwaith o gyflawni amcanion y sefydliad; ac
  • Craffu ar gynnydd y Comisiynydd yn erbyn y broses o gyflawni’r amcanion y cytunwyd arnynt.

Bydd y Pwyllgor yn cynghori’r Comisiynydd ar y canlynol:

  • y prosesau strategol ar gyfer rheoli risg, rheolaeth a llywodraethu a’r Datganiad Llywodraethu;
  • y polisïau cyfrifyddu, y cyfrifon ac adroddiad blynyddol y sefydliad, gan gynnwys proses adolygu’r cyfrifon cyn eu cyflwyno i’w harchwilio, lefelau’r gwallau a nodwyd, a llythyr sylwadau’r Swyddog Cyfrifyddu at yr Archwilydd Cyffredinol;
  • y gweithgarwch arfaethedig a chanlyniadau archwilio mewnol ac allanol;
  • digonolrwydd ymateb rheolwyr i faterion a nodwyd drwy’r gwaith archwilio, gan gynnwys llythyr rheoli’r archwilydd allanol;
  • sicrwydd sy’n ymwneud â gofynion llywodraethu corfforaethol y sefydliad;
  • (lle bo’n briodol) cynigion ar gyfer tendro am wasanaethau Archwilio Mewnol neu ar gyfer prynu gwasanaethau nad ydynt yn cael eu harchwilio gan gontractwyr sy’n darparu gwasanaethau archwilio;
  • polisïau gwrth-dwyll a gwyngalchu arian a phrosesau chwythu’r chwiban.

Bydd y Pwyllgor hefyd yn adolygu ei effeithiolrwydd ei hun bob blwyddyn ac yn cyflwyno canlyniadau’r adolygiad hwnnw i’r Comisiynydd.

Nid yw Aelodau’r Pwyllgor yn cael eu cyflogi gan y Comisiynydd ac nid ydynt yn cymryd rhan ym musnes y sefydliad o ddydd i ddydd nac yn cyflawni unrhyw swyddogaethau gweithredol.

Aelodau’r Pwyllgor Archwilio yw:

Claire Bevan (Cadeirydd)

Mae Claire yn Nyrs Gyffredinol Gofrestredig gyda 40 mlynedd o brofiad. Ym mis Rhagfyr 2019, gwnaeth ymddeol fel Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio ac Ansawdd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Mae ganddi brofiad helaeth o weithio ar draws Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd yn GIG Cymru fel rheolwr ac uwch arweinydd proffesiynol, gan weithio ar draws amrywiaeth o feysydd clinigol arbenigol a swyddogaethau corfforaethol, yn gymwys addysg, archwilio, ymchwil a datblygu, profiad cleifion, pryderon, diogelu, atal a rheoli haint, sicrhau ansawdd a gwella, iechyd a diogelwch a rheoli risg.

Dechreuodd ei gyrfa’n arbenigo fel Nyrs y Galon; gyda diploma mewn Nyrsio, Gradd Baglor mewn Nyrsio a Msc mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwella Gwasanaethau Iechyd (Prifysgol Birmingham). Mae Claire yn Rheolwr a Mentor Gweithredol (lefel 7) ac yn Ymarferydd NLP.

Roess Claire Uwch Swyddog Cyfrifol ar gyfer digideiddio’r rhaglen dogfennau nyrsio yn GIG Cymru, sef rhaglen o waith sy’n bwysig ar gyfer datblygu cofnodion cleifion electronig.

Mae ei thaith bersonol dros y blynyddoedd diwethaf fel gofalwraig dros aelod o’i theulu sy’n byw gyda hi, sydd â chlefyd Alzheimer’s, wedi arwain ati’n bod yn eiriolwr ar gyfer pobl hŷn a gofalwyr. Mae Claire yn frwdfrydig am wneud gwahaniaeth ar gyfer pobl hŷn a defnyddio ei phrofiad fel aelod o’r Pwyllgor Sicrwydd Archwilio a Risg gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Julia Evans

Mae Julia wedi gweithio yn y sector cyllid cyhoeddus ers 35 mlynedd – yn gyntaf fel archwilydd allanol am 20 mlynedd, cyn symud i faes cyfrifyddu yn y sector cyhoeddus.

Ar ôl cwblhau gradd BA (Anrh) mewn Gweinyddu Cyhoeddus yn 1983, ymunodd â’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn Llundain fel rhan o gynllun hyfforddiant i raddedigion y Swyddfa, lle bu’n astudio tuag at fod yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth. Cafodd gymhwyster CIPFA yn 1987, ar ôl symud i swyddfeydd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod hwnnw, roedd yn ymwneud ag archwilio cyfrifon ariannol yn bennaf.

Cafodd Julia ei phenodi’n Ddirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, Personél a Gwasanaethau Corfforaethol) Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (CyngACC) ym mis Ionawr 2014, lle bu’n gyfrifol am adrodd, monitro a chynllunio ariannol; rheoli ariannol; archwilio; yr holl faterion AD gan gynnwys datblygu polisïau AD, hyfforddi a datblygu staff, yn ogystal â llety a materion cysylltiedig. Fel rhan o’r Uwch Dîm Rheoli, roedd hefyd yn gyfrifol am reolaeth strategol y Cyngor. Cafodd CyngACC ei ailstrwythuro a chafodd ei ailenwi’n Gyngor y Gweithlu Addysg ym mis Ebrill 2015. Fe wnaeth Julia barhau yn ei swydd fel Dirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, AD a Gwasanaethau Corfforaethol) nes iddi ymddeol o’r swydd honno ym mis Rhagfyr 2018.

Chris Knight

Mae Chris yn gyfrifydd CIPFA cymwysedig gyda thros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad mewn llywodraeth leol a llywodraeth ganolog, a hefyd yn y sectorau addysg ac elusennol. Mae hyn wedi cynnwys gweithio yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru ers blynyddoedd lawer, a threulio rhywfaint o amser yn gweithio dramor, gan gynnwys gweithio i elusen cymorth ryngwladol.

Mae gan Chris brofiad sylweddol mewn gwaith archwilio, ar ôl bod yn Brif Archwilydd Mewnol i dri sefydliad mawr. Mae hefyd wedi cael profiad ymarferol sylweddol ym maes rheoli ariannol, ar ôl bod yn Gyfarwyddwr Cyllid i ddau sefydliad arall. Ei rôl ddiweddaraf yw Cyfarwyddwr Cyllid ac Ysgrifennydd Cwmni ar gyfer elusen ranbarthol sy’n gweithio i fynd i’r afael â digartrefedd ymysg pobl ifanc.

David Powell

David Powell FCPFA

Mae gan David brofiad helaeth o’r sector cyhoeddus trwy Gynghorau Unedol, Cynghorau Sir a Chynghorau Dosbarth yng Nghymru a Lloegr. Am dros 10 mlynedd, roedd yn Gyfarwyddwr Cyllid ac roedd hefyd yn arwain amrywiaeth o wasanaethau a meysydd corfforaethol.

O 2013, nes iddo adael llywodraeth leol yn 2019, roedd yn gweithio i Gyngor Sir Powys fel Cyfarwyddwr Strategol Adnoddau, Prif Weithredwr dros dro a Dirprwy Brif Weithredwr. Mae hefyd wedi gweithio yng Nghyngor Swydd Henffordd, Cyngor Sir Swydd Gaerloyw a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, lle’r oedd yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg.

Fe gafodd wybodaeth am y problemau sy’n wynebu pobl hŷn trwy weithio mewn adrannau gwasanaethau cymdeithasol ac fel Aelod Bwrdd ar gyfer Sefydliad Elusennol yn y sector gofal pobl hŷn. Yn ychwanegol i hyn, mae ganddo sawl blwyddyn o brofiad fel Cyfarwyddwr Anweithredol, gan gynnwys bod yn Gadeirydd y Gymdeithas Dai Two Rivers yn Swydd Gaerloyw lle’r oedd gwasanaethau ar gyfer pobl hyn yn prif flaenoriaeth.

Trwy gydol ei yrfa, mae David wedi ceisio datblygu a chodi ymwybyddiaeth o gyllid llywodraethau lleol a gwasanaethau cymunedol drwy eu cynrychioli ar baneli Llywodraeth cenedlaethol, ac ar hyn o bryd mae’n aseswr Cymdeithas Llywodraeth Leol ar gyfer safonau gwasanaethau cyngor, cyllid a llywodraethu. Mae’n aelod o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ers amser hir ac mae’n gyn-arholwr hefyd. Daeth yn Gymrawd y Sefydliad yn 2018.

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg: Cylch Gorchwyl

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg: Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2022-23

Adroddiad Blynyddol 2021-22

Adroddiad Blynyddol 2020-21

Adroddiad Blynyddol 2019-20

Adroddiad Blynyddol 2018-19

Eitemau wedi’u llwytho i lawr

Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio: Medi 2023

Maint y ffeil
0.28MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio: Gorffennaf 2023

Maint y ffeil
0.2MB
Math o ffeil
PDF Document
Llwytho i lawr

Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio: Ebrill 2023

Maint y ffeil
0.14MB
Math o ffeil
MS Word Document
Llwytho i lawr

Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio: Ionawr 2023

Maint y ffeil
0.14MB
Math o ffeil
MS Word Document
Llwytho i lawr

Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio: Hydref 2022

Maint y ffeil
0.14MB
Math o ffeil
MS Word Document
Llwytho i lawr

Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio: Gorffenaf 2022

Maint y ffeil
0.13MB
Math o ffeil
MS Word Document
Llwytho i lawr

Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio: Ebrill 2022

Maint y ffeil
0.14MB
Math o ffeil
MS Word Document
Llwytho i lawr

Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio: Ionawr 2022

Maint y ffeil
0.12MB
Math o ffeil
MS Word Document
Llwytho i lawr

Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio: Tachwedd 2021

Maint y ffeil
0.11MB
Math o ffeil
MS Word Document
Llwytho i lawr

Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio: Ebrill 2021

Maint y ffeil
0.11MB
Math o ffeil
MS Word Document
Llwytho i lawr

Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio: Chwefror 2021

Maint y ffeil
0.11MB
Math o ffeil
MS Word Document
Llwytho i lawr

Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio: Hydref 2020

Maint y ffeil
0.1MB
Math o ffeil
MS Word Document
Llwytho i lawr

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges