Angen Help?

Ynghylch y Comisiynydd

A group of older people clapping and cheering
Helena Herklots, Older People's Commissioner for Wales

Ynghylch y Comisiynydd

Fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, rwy’n llais annibynnol ac yn eiriolydd ar ran pobl hŷn ledled Cymru.

Rwy’n cymryd camau i amddiffyn hawliau pobl hŷn, i roi diwedd ar ragfarn ar sail oedran a gwahaniaethu ar sail oed, i atal cam-drin pobl hŷn a galluogi pawb i heneiddio’n dda.

Rwy’n cefnogi pobl hŷn yn uniongyrchol ledled Cymru drwy fy nhîm Cyngor a Chymorth, ac rwy’n clywed yn rheolaidd gan bobl hŷn mewn digwyddiadau ymgysylltu a gwrando. Mae hyn yn sicrhau bod lleisiau a phrofiadau pobl hŷn yn llywio fy ngwaith, a bod y rhain yn cael eu clywed a’u gweithredu gan lunwyr polisïau a phenderfyniadau.

Rwy’n dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ar lefel genedlaethol a chymunedol, gan graffu ar y camau gweithredu a’r penderfyniadau a wneir gan y llywodraeth a chyrff cyhoeddus ochr yn ochr â nodi a galw am weithredu i fynd i’r afael â’r materion y gallem eu hwynebu wrth i ni fynd yn hŷn. Mae gennyf nifer o bwerau cyfreithiol sy’n sail i fy rôl ac sy’n fy ngalluogi i ddal cyrff cyhoeddus i gyfrif pan fo angen, yn ogystal â rhannu a hyrwyddo arferion da.

Rwy’n gweithio’n agos gyda phobl hŷn ac mewn partneriaeth â nifer o wahanol sefydliadau ac unigolion ledled Cymru. Mae’r ffordd hon o weithio yn hanfodol i’m dull gweithredu fel Comisiynydd, ac yn enwedig yn y cyfnod heriol hwn. Dim ond drwy gydweithio a defnyddio sgiliau a phrofiadau ein gilydd y byddwn yn gwneud cynnydd ac effaith gynaliadwy.

Gyda’n gilydd, mae’n rhaid i ni weithio i sicrhau Cymru lle mae pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, lle mae hawliau’n cael eu cynnal a lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.

Helena Herklots CBE
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Darllen bywgraffiad Heléna
An arrow carved out of mud

Blaenoriaethau’r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau'r Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth
A jigsaw of the Commissioner's logo with a piece missing

Rhaglen waith y Comisiynydd

Rhagor o wybodaeth am waith a blaenoriaethau’r Comisiynydd ar gyfer 2023-24.

Darllen y rhaglen waith
Two books and a gavel on a table

Swyddogaeth a Phwerau Cyfreithiol

Mae gan y Comisiynydd set unigryw o bwerau cyfreithiol i gefnogi ei gwaith i wella bywydau pobl hŷn.

Rhagor o wybodaeth
Hanging lights in a dark room

Tîm y Comisiynydd

Mae’r Comisiynydd yn cael ei chefnogi gan dîm bychan o staff sy’n gweithio ar ei rhan i gyflawni ei blaenoriaethau.

Cyfarfod y Tîm
A calculator and pen on a financial graph

Archwilio a Sicrhau Risg

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cefnogi’r Comisiynydd wrth fonitro ac adolygu llywodraethu corfforaethol, rheoli risg a systemau rheoli mewnol.

Rhagor o wybodaeth

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges