Angen Help?

Swyddi Gwag

Swyddi Gwag

Gweinyddwr Cymorth i’r Tîm 

Cyflog: £23,260 i £26,896 y flwyddyn

Math o Gontract: Parhaol: Amser llawn (37 awr yr wythnos) neu Ran-amser (4 diwrnod yr wythnos)

Lleoliad: Swyddfa ym Mae Caerdydd – Gwaith hybrid

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn gwarchod ac yn hybu hawliau pobl hŷn ledled Cymru, gan graffu a dylanwadu ar amrywiaeth eang o bolisïau ac arferion er mwyn gwella eu bywydau.

Fel Gweinyddwr Cymorth ar gyfer Tîm y Comisiynydd, byddwch yn darparu cymorth gweinyddol i gydweithwyr ar draws y tîm. Byddwch yn rhan o’r gwaith o drefnu cyfarfodydd a digwyddiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein ar hyd a lled Cymru, yn bwynt cyswllt ar gyfer pobl sy’n dod at y Comisiynydd i drafod amryw o faterion, ac yn sicrhau bod ein swyddfa yn amgylchedd croesawgar i gydweithwyr ac ymwelwyr a bod ganddi’r adnoddau angenrheidiol ar eu cyfer.

Bydd arnoch angen profiad o ddarparu cymorth gweinyddol cyffredinol, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu da ar lafar, gan gynnwys y gallu i siarad yn hyderus gyda siaradwyr Cymraeg rhugl (dros y ffôn fel arfer). Mae hon yn rôl amrywiol, felly bydd arnoch angen sgiliau trefnu rhagorol a’r gallu i fod yn hyblyg a rheoli llwythi gwaith sy’n cystadlu â’i gilydd.

 

Rydym am i’n gweithlu fod yn fwy cynrychioliadol o bob rhan o gymdeithas ar bob lefel yn y sefydliad.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ystod amrywiol o bobl, o bob cefndir a chyda llawer o sgiliau, profiadau a safbwyntiau gwahanol. Rydym yn arbennig o awyddus i annog ceisiadau gan bobl anabl a phobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig, oherwydd nad oes cynrychiolaeth ddigonol o’r grwpiau hyn yn ein gweithlu ar hyn o bryd, i gynyddu ein hamrywiaeth o feddwl a phrofiadau uniongyrchol.

Byddwn ni’n gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, ac ymgeiswyr anabl, sy’n cyflwyno cais ac yn bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd. Os hoffech gael gwarant o gyfweliad, soniwch yn glir am eich profiad bywyd ar ein ffurflen gais.

I wneud cais, gallwch naill ai gyflwyno eich CV a llythyr eglurhaol a neu cwblhau’r ffurflen gais isod, a’i e-bostio at recriwtio@comisynyddph.cymru  

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges