Angen Help?

Rhaglen waith y Comisiynydd

Llais a hyrwyddwr annibynnol ar ran pobl hŷn

Mae’n anrhydedd bod yn Gomisiynydd Pobl Hŷn annibynnol Cymru ac rwy’n falch bod fy nghyfnod yn y swydd wedi’i ymestyn am ddwy flynedd arall hyd at fis Awst 2024. Edrychaf ymlaen at barhau â’r gwaith sydd ar y gweill gyda phobl hŷn a sefydliadau ledled Cymru. tuag at y weledigaeth hirdymor o wneud Cymru y lle gorau yn y byd i heneiddio ynddo.

Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, ac wrth fyfyrio ar effaith y pandemig ar bobl hŷn, byddaf yn canolbwyntio ar weithio i sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu gwerthfawrogi, bod hawliau’n cael eu cynnal ac nad oes neb yn cael ei adael ar ôl. Byddaf yn bwrw ymlaen ac yn adeiladu ar y cynnydd a wnaed o dan fy mhedair blaenoriaeth, sef hawliau, rhagfarn ar sail oed, cam-drin a heneiddio’n dda fel y nodir yn y rhaglen waith hon. Rwyf hefyd yn ymateb i’r heriau newydd y mae pobl hŷn yn eu hwynebu gan gynnwys yr argyfwng costau byw a mynediad at wasanaethau a thriniaeth y GIG.

Mae llawer o’r hyn sydd wedi’i gyflawni ers i mi ddod yn Gomisiynydd yn 2018 wedi bod trwy weithio’n agos gyda phobl hŷn ac mewn partneriaeth â llawer o wahanol sefydliadau ac unigolion ledled Cymru. Mae’r ffordd hon o weithio yn sylfaenol i’m dull gweithredu fel Comisiynydd, ac yn enwedig yn y cyfnod heriol hwn, dim ond trwy gydweithio a thynnu ar sgiliau a phrofiadau ein gilydd y byddwn yn gwneud cynnydd ac effaith gynaliadwy.

Fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, mae gennyf nifer o swyddogaethau statudol a ategir gan gyfres o bwerau cyfreithiol – i ddwyn cyrff cyhoeddus i gyfrif, i roi cymorth i bobl hŷn, i annog arfer gorau, i graffu ar bolisïau a deddfwriaeth sy’n effeithio ar bobl hŷn. Mae’r rhain yn fy ngalluogi i fod yn llais ac yn hyrwyddwr annibynnol dros bobl hŷn a gwn pa mor bwysig yw hyn i bobl hŷn, eu teuluoedd a’u ffrindiau. Ar y cyd â’m tîm rydym yn parhau â’n hymrwymiad i wneud popeth o fewn ein gallu i bobl hŷn ledled Cymru a hoffem ddiolch i bawb rydym yn gweithio gyda nhw am yr ysbrydoliaeth, yr her a’r gefnogaeth y maent yn eu darparu.

Heléna Herklots CBE
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Darllenwch Rhaglen Waith 2022-24 y Comisiynydd

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges