Angen Help?

Ein Gwerthoedd

A compass in the sand

Ein Gwerthoedd

Mae ein hymddygiad a’n gwerthoedd yn arwain diwylliant ein sefydliad ac yn sail i’n hamcanion perfformiad personol. Mae ein gwerthoedd yn ffordd o ddal ein hunain yn atebol am y penderfyniadau rydym yn eu gwneud.

Un Tîm

 • Rhoi nodau a rennir o flaen agendâu unigol
 • Cynnig cymorth i bobl eraill mewn modd rhagweithiol

Parchus

 • Mynd ati’n weithredol i ofyn am farn pobl eraill
 • Gwerthfawrogi gwahanol syniadau a safbwyntiau

Cynhwysol a Chyfeillgar

 • Talu sylw i’n llesiant ein gilydd
 • Bod yn garedig, yn groesawgar ac yn gefnogol gyda phawb
 • Ystyried yr hyn rydyn ni’n ei ddweud a’i wneud, ac effaith hynny ar bobl eraill

Agored

 • Herio mewn modd adeiladol a bod yn barod am her
 •  Dysgu gan bobl eraill
 • Chwilio am ffyrdd gwell o wneud pethau bob amser

Uchelgeisiol

 • Bod yn frwd dros ein gweledigaeth
 • Anelu at ragoriaeth
 • Bod yn flaengar ac yn barod i gymryd risgiau rhesymol i gael effaith

Gonestrwydd

 • Ymdrechu i wneud y pethau iawn a chymryd cyfrifoldeb dros ein gwaith
 • Gwneud yr hyn rydyn ni’n dweud ein bod ni am ei wneud

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges