Angen Help?

Pwy ydyn ni a beth yw’n gwaith ni

The Commissioner's logo with a illustration of a checklist to the side

1. Pwy ydyn ni a beth yw’n gwaith ni

1.1 Rolau a Chyfrifoldebau

Gwybodaeth am Rôl y Comisiynydd

I gael gwybodaeth bellach am rôl, gweithgareddau ac amcanion y Comisiynydd, gweler:

1.2 Strwythur Sefydliadol

Y Comisiynydd

Mae’r Comisiynydd yn Llais  Corfforaethol; felly nid oes Bwrdd fel y byddai rhywun yn ei ganfod mewn cyrff cyhoeddus eraill.  Fel Llais Corfforaethol a’r Swyddog Cyfrifo, mae gan y Comisiynydd gyfrifoldeb personol dros gyfarwyddo a rheoli’r sefydliad, ond gall roi’r awdurdod i unrhyw aelod o staff arfer ei swyddogaethau.

Gall dirprwy enwebedig arfer swyddogaethau statudol y Comisiynydd, os bydd y swydd yn wag, neu os na fydd y Comisiynydd yn gallu gweithredu unrhyw amser am unrhyw reswm.

Tîm y Comisiynydd

Cefnogir y Comisiynydd gan dîm bach o staff sy’n gweithio ar ei rhan i gyflawni ei blaenoriaethau. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau tîm y Comisiynydd a’r ffyrdd y maent yn cefnogi ei gwaith yma.

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae gan y Comisiynydd Bwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg i’w chefnogi fel Swyddog Cyfrifo yn y gwaith o fonitro ac adolygu trefniadau llywodraethu corfforaethol, rheoli risg a systemau rheoli mewnol.  Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pedwar aelod annibynnol.  Mae arfer da yn mynnu bod y Comisiynydd yn adolygu ac yn cylchdroi amrywiaeth, sgiliau, gwybodaeth a phrofiad cronnus aelodau’r Pwyllgor.

Gwybodaeth am y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

1.3 Gwybodaeth sy’n Gysylltiedig â’r ddeddfwriaeth sy’n Berthnasol i’n Swyddogaethau

Gwybodaeth am rôl y Comisiynydd

1.4 Rhestrau, a gwybodaeth sy’n berthnasol i sefydliadau yr ydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda hwy

Cysylltiadau defnyddiol â sefydliadau eraill

1.5 Lleoliad a Manylion Cyswllt

I gael manylion am leoliad ein swyddfa a’r prif fanylion cyswllt, ewch i Cysylltu â ni.

Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges