Angen Help?

Addewidion Credyd Pensiwn

Portrait of an older woman talking on the phone

Addewidion Credyd Pensiwn

Fel rhan o’i gwaith i gynyddu’r nifer sy’n hawlio Credyd Pensiwn yng Nghymru, mae’r Comisiynydd am i unigolion a sefydliadau ledled Cymru wneud popeth a allant i helpu i sicrhau nad yw pobl hŷn yn colli’r cyfle i gael Credyd Pensiwn, ac i ymuno â hi i wneud Addewid Credyd Pensiwn i dynnu sylw at y camau y byddant yn eu cymryd – boed fawr neu fach.

Gallai hyn fod yn rhywbeth fel rhannu gwybodaeth am y Credyd Pensiwn a sut mae ei hawlio, neu gyfeirio pobl hŷn rydych chi’n gweithio gyda nhw at sefydliadau sy’n darparu cymorth a chefnogaeth.

Gallwch weld rhai o’r Addewidion sydd wedi cael eu gwneud yn barod isod, a chofiwch wneud eich Addewid Credyd Pensiwn gan ddefnyddio’r ffurflen ar waelod y dudalen, a byddwn yn ei rannu drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mark Drakeford MS holding his promise made as part of the Commissioner's Pension Credit Promise campaign

“Rwy’n addo rhoi newid ar waith tuag at hawlio cymorth ariannol yng Nghymru, gan symud i ffwrdd o’r stigma traddodiadol, a mabwysiadu dull gweithredu sy’n seiliedig ar hawliau. Drwy ein dull bod Pob Cyswllt yn Cyfrif, byddwn yn parhau i wneud safiad rhagweithiol ar ganfod cymhwysedd ar gyfer pob cymorth a fydd yn cynnwys budd-daliadau datganoledig a’r rhai sydd heb eu datganoli gan gynnwys Credyd Pensiwn.”

Mark Drakeford AS
Prif Weinidog Cymru

Julie Morgan MS holding her promise made as part of the Commissioner's Pension Credit Promise campaign

“Rwy’n ymrwymo i weithio gyda Fforwm Cynghori’r Gweinidog ar Heneiddio, Swyddogion Oed-Gyfeillgar Awdurdodau Lleol a Grwpiau Pobl Hŷn a ariennir gan Lywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth o Gredyd Pensiwn.”

Julie Morgan AS
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

 

 

 

Jane Hutt MS holding her promise made as part of the Commissioner's Pension Credit Promise campaign

“Rwy’n addo adnewyddu’r ymrwymiad i ddefnyddio ein grŵp gorchwyl a gorffen ar Gredyd Pensiwn fel ffordd o hwyluso trafodaeth gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau ar Gredyd Pensiwn a chynyddu’r nifer sy’n manteisio arno drwy ein rhwydweithiau o randdeiliaid ledled Cymru.”

Jane Hutt AS
Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol

Altaf Hussain MS holding his promise made as part of the Commissioner's Pension Credit Promise campaign

“Gwneud popeth o fewn fy ngallu i sicrhau bod pobl hŷn yng Nghymru yn cael yr holl gymorth y mae ganddynt hawl iddo.”

Dr Altaf Hussain AS
AS Gorllewin De Cymru

Peredur Owen Griffiths MS holding his promise made as part of the Commissioner's Pension Credit Promise campaign

“Codi ymwybyddiaeth am Gredyd Pensiwn.”

Peredur Owen Griffiths AS
AS Dwyrain De Cymru

A promise made as part of the Commissioner's Pension Credit Promise campaign by Ben Lake MP

“Rwy’n addo gwneud fy ngorau i rannu gwybodaeth am Gredyd Pensiwn a sut i’w hawlio, ac i helpu unigolion sydd eisiau gwneud cais amdano.”

Ben Lake AS
AS Ceredigion

A promise made as part of the Commissioner's Pension Credit Promise campaign by Huw Irranca Davies MS

“Byddaf yn gwneud popeth o fewn fy ngallu i fanteisio i’r eithaf ar Gredyd Pensiwn ledled Cymru. Mae hwn yn hawl i’n dinasyddion hŷn yng Nghymru sydd ar incwm cyfyngedig, ac nid ydyn ni eisiau i neb golli allan – yn enwedig yn ystod yr argyfwng Costau Byw!”

Huw Irranca-Davies AS
AS Ogwr

A promise made as part of the Commissioner's Pension Credit Promise campaign

“Newid yr iaith a’r rhethreg sy’n ymwneud â budd-daliadau a chanolbwyntio ar hawliau.”

Cyfrannwr at yr Uwchgynhadledd Credyd Pensiwn

A promise made as part of the Commissioner's Pension Credit Promise campaign

“Rhoi unrhyw reolau sefydliadol o’r neilltu cyn belled ag y bo modd er mwyn chwalu rhwystrau a chael Credyd Pensiwn yng nghyfrifon banc pobl.”

Cyfrannwr at yr Uwchgynhadledd Credyd Pensiwn

Defnyddiwch y ffurflen isod i wneud eich Addewid Credyd Pensiwn a helpu i sicrhau nad yw pobl hŷn yng Nghymru yn colli allan ar y Credyd Pensiwn y mae ganddynt hawl iddo. Neu gallwch lawrlwytho’r Cerdyn Addewid a rhannu llun ohonoch gyda’ch addewid ar ein tudalennau Twitter neu Facebook.

Drwy weithio gyda’n gilydd, gallwn estyn allan at bobl hŷn mewn cymunedau ledled Cymru a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i filoedd o fywydau drwy helpu i sicrhau nad yw pobl hŷn sy’n byw ar yr incwm isaf – llawer ohonynt ymhlith aelodau mwyaf agored i niwed cymdeithas – yn colli’r cymorth y mae ganddynt hawl iddo.

    Angen siarad â rhywun? Ebostiwch Ni Neu Gyrrwch Neges